Skip to content

Default screen resolution Wide screen resolution
Increase font size Decrease font size Default font size
简体显示

服務種類
中僑互助會在低陸平原的十一個辦事處,包括六個專業培訓學院,長期為社區提供多元化的社會服務。服務包括移民適應,家庭服務,耆英及婦女服務,青少年服務等,並且開設語言訓練,就業訓練及健康教育等不同課程。
類別

移民安頓
義工服務
翻譯服務
耆英服務
長期複雜護理服務
青少年服務
輔導服務
健康服務
兒童服務
出版服務
商業及經濟發展
培訓服務
婦女服務
家庭服務
就業服務
成人日間護理
房屋服務
支援式生活房屋
新移民離境前服務
會員服務
機場接待服務
殘障人士就業服務
法律轉介服務